naama adv

אילו תנאים חייבים להתקיים בצוואה

כאשר אדם כותב צוואה, הוא רשאי להתנות תנאים בצוואתו. למשל: ירושת דירה, מבלי שהדירה תימכר. התנאי להורשת הדירה, היא מכירת הדירה. או למשל: בן מסויים יקבל כסף אם ילמד לימודים אקדמאים. קביעת תנאים בצוואה, היא כלי עוצמתי שבאמצעותו יכול כותב הצוואה לקבוע את תחום עיסוק היורשים, את מקום המגורים, ועוד.

  • החוק בישראל חילק את התנאים ל 2 סוגים:

   תנאי דוחה

   תנאי מפסיק

תנאי דוחה

במצב של דחיית ירושה על ידי תנאי, יש למנות מנהל עיזבון שינהל את עיזבון המנוח. את מנהל העיזבון יכול למנות כותב הצוואה לפני פטירתו, או בית המשפט, או בית דין רבני. מנהל העיזבון יעקוב אחר התקיימות התנאי. במידה וייוצרו תנאים שלא יאפשרו את קיום התנאי, יזכו היורשים לפי דין הירושה. חשוב מאוד שכותב הצוואה יציין בצורה מפורשת מה יקרה אם התנאי לא יתקיים, ולמי הוא ירצה שתעבור הירושה אם התנאי לא התקיים. במידה ובחובה שהוטלה על היורש יש עניין ציבורי מסוים, אזי יכול היועץ המשפטי לממשלה להתערב, ולדרוש את קיום ההוראה.

לעיתים, יהיו תנאים מעוררי מחלוקת בצוואה: לעיתים יתנה כותב הצוואה את הירושה בתנאי לקיום תורה ומצוות, לעיתים בתנאי לשינוי מקום מגורים. במקרים אלו, ניתן לערער על הצוואה בבית משפט.  ישנם מקרים בהם כותב הצוואה מתנה את הירושה בכך שהיורשים יעשו "עליה" לישראל. יהיו תנאים שבית משפט יקבל, יהיו תנאים שיידחו על ידי בית המשפט.

תנאי מפסיק

כותב הצוואה ראשי להתנות תנאי מסוים, שאם יפסיק להתקיים על ידי היורש, אזי הירושה תילקח מן היורש. אולם, חובה שהתנאי יהיה תנאי מוסרי, משום שתנאי בלתי מוסרי ייפסל על ידי בית משפט.

כאשר יש בצוואה תנאים האסורים לפי החוק, יפסלו חלקים מהצוואה, או אף הצוואה כולה. החוק הישראלי אוסר על המצווה להורות בצוואה על ביצוע עברות פליליות, או עברות מוסריות. למשל: בית משפט רשאי לבטל צוואה שמתנה את העברת הירושה לבן בתנאי שיתגרש, משום שזהו תנאי בלתי מוסרי. במקרה זה, על היורשים לפנות אל הבית משפט לענייני משפחה, והשופט ראשי לבטל את הצוואה.

גם הוראה שלא ניתן ליישמה, כגון: לצוות רכוש לאדם שמת כבר, בטלה, וחלק זה ברכוש יעבור ליורשים בירושה על פי דין.

יורש אחר יורש

 

אחד מהתנאים הנפוצים בצוואות, הוא יורש אחר יורש. כלומר, הירושה עוברת לאחד מן היורשים, ולאחר תקופה מסוימת, תעבור הירושה ליורש אחר. למשל: דירת המנוח תישאר בידי בת הזוג, ולאחר פטירת בת הזוג, תחולק הדירה בין היורשים. החוק בישראל קובע שניתן לצוות ציווי זה על שני יורשים בלבד. כאשר היורש החלופי לא יוכל מסיבות מסוימות לשמש כיורש, אזי ניתן להגדיר מראש בצוואה מיהו "יורש במקום יורש". מומלץ מאוד שכותב הצוואה יגדיר זאת, כדי למנוע טעויות או מחלוקות בעתיד.