naama adv

כיצד לבחור מגשר?

יש דברים שאסור להתפשר עליהם. בבחירת מגשר אסור להתפשר על האמון ועל הפתיחות שיצירתם הם תנאי כמעט הכרחי להצלחת ההליך, אף שהם לא תנאי מספיק לה.

אין כללים מחייבים אבל הניסיון מלמד כי חשוב ומומלץ להידרש אל הנקודות הבאות בבחירת המגשר.

  1. בחירת המגשר צריכה להיעשות באופן מושכל. חשוב שהוא יהיה מוסכם ומקובל על שני בני הזוג. התנגדותו של מי מהם לכך שהגישור ייעשה על ידי מועמד שהומלץ על ידי בן או בת הזוג עלולה להוות מכשול להצלחת ההליך עוד טרם החל.
  2. חשוב לוודא כי המגשר הוא בעל הכשרה, הסמכה וניסיון בגישור. כי הוא מנוסה  בגישור בין זוגות מסוכסכים (אם זוג כזה פונה לגישור) או בסכסוך עסקי (אם מדובר בסכסוך בין חברות או בעלי עסקים).
  3. על המגשר הנבחר ליידע אתכם מראש אם קיים ניגוד עניינים- ודאי אם וכאשר יש לו נגיעה או אף קשר אישי עם מי מהצדדים. הודאה כזאת מעידה על נאמנותו של המגשר לכללי האתיקה המחייבים. ייתכן כי גם במקרה כזה הוא לא ייפסל על ידי הצד שאין לו היכרות מוקדמת או קשר עמו, אבל חייב להיות גילוי נאות.
  4. בחרו מגשר שאתם סומכים עליו שישמור על חיסיון כל מידע שהוא ייחשף אליו בהליך הגישור.
  5. בחרו רק מגשר ששכר הטרחה שלו לא ייקבע על פי תוצאות ההליך, היות שהתניה כזאת יוצרת אצלו אינטרס אישי, כלכלי, מובהק, ועלולה לפגום בתפקודו המקצועי שאמור להיות נטול הטיות ונטול פניות.
  6. בחרו מגשר נגיש וזמין עבורכם, שיקיים את המפגשים בזמן המתאים לכם ובמקום שהגעתכם אליו לא גוזלת מכם זמן יקר בשל המרחק הרב שעליכם לנסוע.
  7. מומלץ- אף שזה לא תנאי הכרחי – לבחור מגשר שהוא גם או בעיקר עורך דין לענייני משפחה, המיומן בגישורים ומכיר הן את מהות עבודת הגישור והאופן שבו היא מתבצעת והן כמי שמייצג מתגרשים בבתי משפט. מגשר שאין לו רקע משפטי ואין לו ידע משפטי עלול לפסוח על היבטים משפטיים מהותיים ומשמעותיים הכרוכים בחתימה על הסכם גירושין סופי.
  8. בשורה התחתונה: בחרו מגשר אנושי, הגון, בעל יושר ויושרה, המכיר היטב את נושא הזוגיות והמשפחה; מגשר בעל ידע וניסיון בתחום הטיפולי, בעל השכלה משפטית ובקיא בתחומים בעלי היבטים נפשיים, משפטיים, כספיים ולא פחות חשוב- אדם שמבין בבני אדם, קשוב ורגיש למצוקותיהם אבל יודע לחתור למטרה שלשמה שכר הזוג את שירותיו- לגישור שיאפשר לבני הזוג לשמור על יחסי כבוד והוגנות גם לאחר ההסכם שיושג וייחתם על בסיס הגישור.