naama adv

עקיפה מסוכנת

תאונות דרכים רבות נגרמות כתוצאה מכך שנהגים עוברים על חוקי התנועה. תקנות התעבורה מגדירות בסעיפים שונים את עבירות התנועה ואת העונש הצפוי לנהגים המבצעים אותן. עבירת עקיפה מסוכנת נידונה בעבירות התעבורה בסעיף 47, והיא מפרטת מהי עבירה זו לפי מדרג חומרה.

עקיפה האסורה על פי החוק

ישנם כמה מצבים שונים בהם אסור לעקוף בהתאם לתקנות התעבורה. באופן עקרוני, על נהג לבצע עקיפה רק מצד שמאל, באם בחן את הדרך וראה כי יש באפשרותו לסיים את ביצוע העקיפה מבלי לגרם לסכנה לרכבים מסביבו. כמו כן על מנת שאפשר יהיה לבצע עקיפה, צריך להיות סימון של קו הפרדה מקווקו ולא רצוף. במצבים בהם לא ניתן לראות את הדרך, הדרך בנתיב השמאלי לא פנויה, העקיפה מתבצעת מצד ימין, או שתוך כדי העקיפה הנהג עובר על קו הפרדה רצוף, העקיפה אסורה ומסוכנת.

האם אף פעם אסור לעקוף מימין

כאמור באופן עקרוני על הנהג לבצע עקיפה מצד שמאל. למרות זאת, ישנם מספר סיטואציות בהן עקיפה מצד ימין נחשבת מותרת: נהג אשר נוהג במסלול מיועד לנסיעה של רכב ציבורי, עקיפה המתבצעת תוך כדי שהנהג אותו עוקפים פונה דרך המסלול לפניה שמאלה, הנהג הנעקף מאותת שמאלה, ובמקרה בו העקיפה נעשית בכביש רב מסלולי לשני הכיוונים.

עקיפה בדרך לא פנויה

חומרת עבירה זו גבוהה במיוחד, והיא מתארת מצב שהנהג ראה כי עצם העקיפה תגרום לסיכון. אם ממול התקרב רכב במהירות, והנהג בחר שלא לחכות שיעבור, ולבצע עקיפה, הרי שהוא עבר עבירת תנועה. הנהג היה אדיש לסיכון שיכול להיווצר מעצם העקיפה, וזלזל בסיטואציה. באם נהג מואשם בעבירה זו רישיון הנהיגה שלו יישלל מנהלית לתקופה של 30 יום, והוא יועמד לדין. אם בית המשפט יחליט שהוא אכן אשם בביצוע העבירה, רישיונו יישלל לתקופה של כמה חודשים.

עקיפה בשדה ראיה מוגבל או חסום

סוג אשר של עבירת עקיפה מסוכנת מתארת מצב של נהג שביצע עקיפה כאשר לא ראה בצורה ברורה את הדרך מולו. מצב זה יכול לקרות בגלל מזג אוויר או תנאי כביש. העונש במצב זה יהיה קל יותר מהעונש שיוטל על נהג שימצא אשם בביצוע עקיפה בדרך לא פנויה. החוק אינו מגדיר תקופה מינימאלית לשלילת רישיון הנהיגה. נהגים שעברו עבירה זו יזומנו לבית המשפט, וייגזר עליהם עונש של נקודות, באם יחליט בית המשפט שאכן עברו את עבירה זו.

עקיפה בחציית קו הפרדה רצוף

אסור על פי החוק לעקוף תוך כדי שעוברים קו הפרדה רצוף. בית המשפט הדן בעבירה זו לא יכלול התייחסות לרמת הנחיצות של הקו הלבן. הנהג יקבל הנחיה להתייצב בבית המשפט שידון בעניין והוא צפוי לקבל עונש של נקודות.