naama adv

פסילה מנהלית – כל מה שחשוב לדעת

שורה של עבירות תנועה מצדיקות ואף מחייבות פסילה מנהלית של רשיון הנהיגה של עובר העבירה. קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה רשאי להשית פסילה זו על נהגים שעברו אחת מן העבירות הקבועות בחוק לעניין זה. מהותה של פסילה מנהלית היא היותה פרוצדורה מזורזת, שאינה מותירה לנהג הנפסל אפשרות לערער עליה. פסילה זו תקפה למשך 30 יום. העבירות שבגינן מוטלת הפסילה הן:

  1. נהיגה בשכרות או תחת השפעת סמים
  2. נהיגה במהירות מופרזת
  3. אי ציות לתמרור עצור ואי מתן זכות קדימה
  4. עקיפה כשהדרך אינה פנויה, עקיפה במקום אסור לעקיפה
  5. אי מתן זכות קדימה להולכי רגל במעבר חצייה
  6. תאונת דרכים ( הפסילה ל- 60 יום) ובמקרה של תאונה קטלנית שבה קופחו חיי אדם הפסילה היא ל- 90 יום.

בפני מי שרישיונם נשלל פתוחה האפשרות להסתייע בשירותו של עורך ידן תעבורה על מנת להתגונן בפניה בהליך שימוע, שחייב להתקיים בתוך שלושה ימים ממועד האירוע. מתן הזימון לשימוע, שאותו נותן הקצין למורשע בעבירה, כמוהו כרשיון זמני המתיר לו לנהוג עד מועד קיומו של השימוע.

על מנת להגביר את הסיכוי לצאת זכאי בשימוע ובכך לבטל, הלכה למעשה, את הפסילה, חשוב להתייעץ עם עורך דין ולהיות מיוצג על ידו. העורך דין עשוי להעלות טענות שיש בהן משום נסיבות מקלות למזעור הנזק. בהינתן, לדעת המורשע, סיבות מוצדקות ומספיקות שיש בהן כדי לתת תוקף לערעורו על הפסילה, ודאי חשוב להצטייד בחוות דעת של עורך דין, אשר ייטיב להציג את הטיעונים בשפה משפטית בהירה ומובנת היטב לשופטים. בית המשפט עשוי, על פי שיקול דעת השופט, לקצר את משך הפסילה המנהלית ואף לבטלה במידה שחומר הראיות שמוצג בפניו, כמו גם העדר הרשעות קודמות, מצדיק ומאפשר זאת.

חשוב לציין, כי ברוב המקרים השופט שעשוי לדון בבקשת ערעור על פסילה מנהלית הוא לא השופט  שצפוי לדון בתיק, אם וכאשר יוגש נגד עובר העבירה כתב אישום, לכן מיותר לנסות לשכנעו בתוקף הנימוקים שמובאים בחומר הראיות וכדאי להתרכז בנימוקים המציגים אתכם כמי שנהיגתם נורמטיבית ואין בה משום סיכון הנוסעים בכביש.

פסילה מנהלית היא פרוצדורה רווחת. בפני מי שרשיונו נפסל פתוחה, כאמור, האפשרות לערער עליה, קל וחומר כאשר ניתן להוכיח העדר מסוכנות, מניע סביר לקיומה של העבירה כגון הרצון למנוע תאונה, תנאי ראות לקויים, אי יכולת להוכיח כי העבירה אכן נעברה. חזקה על עורך דין תעבורה מיומן ומנוסה בייצוג נהגים שרשיונם נפסל בפסילה מנהלית כי יידע לייצג אותם באופן שיגביר את הסיכוי להפחתה משמעותית במשך זמן הפסילה ואף בזיכוי מלא ובמניעת הפסילה לחלוטין.