1.1 תקנון זה הינו בעבור אתר נעמה – פורטל משפטי ואינו סותר את כל האמור ו/או הקבוע בכל מסמך ו/או תקנון ו/או הסכם אחר הנערך ו/או מפורסם על ידי נעמה – פורטל משפטי.

1.2 השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לכל אדם בכפוף לקבלת כל התנאים הכלולים בתקנון זה ובכפוף להוראות הדין החלות על זכויות יוצרים כפי שיפורט בתקנון זה.

1.3 הגלישה והשימוש באתר יחשבו להסכמה מצד המשתמש ו/או הגולש ו/או המזמין, לתנאים המפורטים בתקנון זה.

1.4 נעמה – פורטל משפטי רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות, אם יפר את תנאי התקנון.

1.5 נעמה – פורטל משפטי רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.

1.6 האתר וכל המפורסם בו הינם בגדר קניין רוחני בלעדי של נעמה – פורטל משפטי, אשר לה זכויות יוצרים על כל תוכן ו/או מלל ו/או תמונה ו/או מידע ו/או סרטון הנמצאים באתר.

1.7 אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

1.8  אין להעתיק ו/או לצלם ו/או להעביר ו/או להשתמש בכל תוכן ו/או מלל ו/או תמונה ו/או סרטון ו/או מידע הכלולים ו/או מפורסמים באתר, זאת מבלי לקבל אישור בכתב ומראש מהנהלת נעמה – פורטל משפטי.

1.9 אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

1.10 הלקוח מתחייב לא ליצור קשר עם האתרים המפרסמים ברשת, לרבות לקבל הצעת מחיר או פניה כלשהי ללא רשות מראש ובכתב מטעם נעמה – פורטל משפטי.

1.11  האתר והשירותים המוצעים בו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת, אין ביכולת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות. נעמה – פורטל משפטי רשאית להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקה וארגון. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות מכל סיבה שהיא.

1.12  כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של נעמה – פורטל משפטי.

1.13  נעמה – פורטל משפטי אינה אחראית לתוכן מודעות, “באנרים” או לכל חומר פרסומי באתר המפרסם. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.

1.14  הימצאותם של קישורים (“לינקים”) לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.

1.15  נעמה – פורטל משפטי עשויה לעשות  שימוש בקבצי “קוקיז” ובממשקים של נתוני סטטיסטיקה פנימיים במטרה לשמור על תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים, לניתוח של תנועת הגולשים באתר, על הרגלי גלישה באתר, על ניתוח קליקים ועל זמן שהייה באתר. חשוב להדגיש כי מידע זה נשמר והוא אנונימי ולא מצוין בו השם של הגולש או כל פרט מזהה אחר.

1.16  הפניה לאתרים לאחר או לפני פרסום המאמרים לפחות לתקופה של שנה ממועד הפרסום האחרון דרך השירות אסורה בהחלט.

1.17  לכל בקשה או בעיה יש לפנות לאתר המפרסם.

1.18  כל נזק שיגרם לנעמה – פורטל משפטי בעקבות ו/או כתוצאה מפניה ישירה של המזמין לאתרי המפרסמים ברשת תחשב הפרה של ההסכם ועל המזמין לשאת בנזקים ישירים ו/או עקיפים ו/או עתידיים שעלולים להיגרם לנעמה – פורטל משפטי.

1.19  על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.

1.20  מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

6. ניהול משתמשים ומבקרים באתר

6.1  האתר הינו פרטי ואין לראות בו ציבורי, לכן נעמה – פורטל משפטי שומרת לעצמה את הזכות לחסום כתובות או גולשים משיקולים השמורים עמה וללא צורך המתן הסבר וסיבה לכך.

6.2  כל פרסום מהאתר ו/או כל שירות שמוצע לא יכיל הוצאת דיבה ו/או לשון הרע, לכן רק מפרסם הכתבה יהיה אחראי בלעדי על אופי הפרסום ועל ההשלכות והנזקים הנגרמים כתוצאה מהפרסום.

6.3  פרסומים יהיו באחריות המזמין בלבד. במקרים של נזקים המזמין יהיה חייב לפצות את נעמה – פורטל משפטי לשלם עבור כל הוצאה שתיגרם לנעמה – פורטל משפטי או לאתר שבו פורסמה הכתבה, בעקבות פרסום שביצע המזמין.

6.4  כל תביעה בגין שימוש בתמונה בלתי חוקית ששלח המזמין במטרה להטמיע בכתבה באתר, תועבר למזמין והוא יהיה חייב לשאת באחריות על התביעה.

6.5  נעמה – פורטל משפטי אינה אחראית לכל נזק אשר נגרם למפרסם הכתבות באתרים. גם במקרים של מחיקת קישורים על ידי הנהלת האתר, מפרסם המאמר לא יקבל פיצוי ו/או זיכוי.

6.6  הסוכנות לא תהיה אחראית על תוצאות של פרסום הכתבות. מוסכם ומובהר כי נעמה – פורטל משפטי היא אך ורק גוף אשר מקשר בין כותב המאמר לבין האתר שבו מתפרסם המאמר. אם ייגרם כל נזק למפרסם, נעמה – פורטל משפטי לא תישא באחריות לנזק.

6.7  נעמה – פורטל משפטי עושה כל מאמץ כדי להגן על  כל הפרטים של המשתמשים הרשומים או על כל המינויים אשר רשומים באתר. במצבים שבהם יעלה בידיו של צד שלישי כלשהו להשיג גישה למידע, מוסכם בזאת בין המשתמשים, בין החברים והגולשים באתר כי לא תהיה תביעה או דרישה כלפי הסוכנות.

7. אחריות

7.1  נעמה – פורטל משפטי על נציגיה ועובדיה לא ישאו, לא במישרין ולא בעקיפין, באחריות באשר לנזקים הקשורים בכל דרך בכל פעולה שלא בוצעה על ידי נעמה – פורטל משפטי באופן בלעדי ולא תישא באחריות כלפי צד ג’ לנזק שנגרם עקב פעילות של מבקר באתר ו/או לקוח של הסוכנות.

7.2  נעמה – פורטל משפטי לא תישא באחריות, עקיפה או ישירה, לנזקים אשר עלולים להיגרם בכל דרך שהיא כתוצאה משימוש באתר או בביצועי האתר.

7.3  נעמה – פורטל משפטי לא תישא באחריות לנזקים שנובעים משימוש, הסתמכות או נטילת מידע אשר מתפרסם באתרים אחרים אליהם אפשר להגיע דרך אחד מהשירותים הניתנים באתר.

7.4  נעמה – פורטל משפטי תבהיר כי היא עושה ככל שביכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ומומחים בתחומם, אך אין באפשרות נעמה – פורטל משפטי להתעדכן בשינויים שעלולים להתרחש לאורך הזמן.  במידה ואתר שאינו באחריות ו/או בניהול ו/או בבעלות של נעמה – פורטל משפטי חדל מלהתקיים, תעשה נעמה – פורטל משפטי ככל שביכולתה לסייע למזמין בדרכים חלופיות אך ללא התחייבות ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה כנגד הסוכנות.

7.5  נעמה – פורטל משפטי לא תישא באחריות לכל פעילות של גורם שאינו נמצא בשליטתה המלאה.

7.6  נעמה – פורטל משפטי לא תהיה אחראית ואינה יכולה לערוב ולכן לא תישא באחריות להפרה של כל הצהרה או התחייבות של בעלי המקצוע או אתרים אחרים אשר עובדים בשיתוף פעולה עם האתר ולא תהיה צד לכל התקשרות או התחייבות בין המשתמשים לכל צד שלישי אחר.

7.7  נעמה – פורטל משפטי לא תישא באחריות במקרה של תקלות טכניות או תקלות לאחר עלייה המאמר והקישור, ניתן לשלוח בקשות לתיקון, אך נעמה – פורטל משפטי אינה מתחייבת שהדבר יתוקן בפועל / יתקבל מצד העורך.

8. זכויות יוצרים

8.1  נעמה – פורטל משפטי הינה הבעלים הבלעדי של הקניין הרוחני הנמצא באתר ו/או נערך על ידה, כולל זכויות יוצרים, דגמים, פטנטים וסודות מסחריים, לרבות של כל צד שלישי אחר שנתן רשות לנעמה – פורטל משפטי להשתמש בהם.

8.2 זכויות היוצרים וקניין רוחני חלים על נתוני האתר, לרבות אך לא רק כתבות ומאמרים, תיאורי מוצרים, עיצוב מוצר, רשימת מוצרים באתר וכל פרט אחר אשר קשור להפעלת האתר.

8.3  כל זכויות הנ”ל חלות גם על שם האתר, כתובת האתר, סימני מסחר רשומים או שאינם רשומים. אלו רכוש בלעדי של נעמה – פורטל משפטי וחל איסור לעשות בהם כל שימוש ללא קבלה של הסכמה, מראש ובכתב, של הנהלת האתר.

8.4  חל איסור מוחלט על העתקה, שיווק, הפצה, מכירה, שכפול, מסריה או השכרה של כל מידע המצוי באתר, כולל תכנים, תמונות, מוצרים, סימני מסחר רשום או מוכר, בלי לקבל אישור מראש ובכתב מנעמה – פורטל משפטי.

8.5  אין לבצע קישור מכל מקום שהוא לתכנים שמצויים באתר, שאינם דף הבית של האתר, ואין להציג או לפרסם  את התכנים מהאתר ודרך האתר בכל דרך שהיא, אלא רק באישור מראש ובכתב של נעמה – פורטל משפטי ובכפוף לכך שהקישור יהיה לדף האינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא באתר.  יובהר כי גם לאחר מתן אישור, לנעמה – פורטל משפטי תהא הזכות הבלעדית להודיע על הפסקת הקישור ו/או ביטול הקישור, ולמקבל האישור לא תהא כל דרישה או טענה כלפי הסוכנות בגין הביטול.

8.6  אין להעביר לנעמה – פורטל משפטי כל תמונה ו/או מסמך ו/או תוכן המהווה הפרת זכויות יוצרים ו/או ללא אישור מראש ובכתב של בעל הזכויות ו/או היוצר. למען הסר ספק במידה ויתבקש לבצע שימוש בתמונה או מסמך בעל זכויות יוצרים שאינם של המזמין, על המזמין האחריות לאלו ועל המזמין להתחייב לספק את הקרדיט לבעל הזכויות.

8.7  האחריות בגין תוכן הינה של המזמין בלבד והוא מתחייב שלא לעשות כל שימוש בתוכן מועתק. במידה והמזמין ירכוש קישורים יחד עם כתיבת תוכן של נעמה – פורטל משפטי,
תתחייב נעמה – פורטל משפטי לכתיבה מקורית. האחריות על התוכן תהיה באחריות הכותב בלבד.

9. סודיות ופרטיות

9.1  נעמה – פורטל משפטי תקפיד על שמירת הפרטים האישים של המזמין לרבות שם פרטי, שם משפחה, כתובת דוא”ל וכל מידע אחר שימסר לה.

9.2  נעמה – פורטל משפטי מתחייבת לא להעביר את הפרטים האישיים השמורים אצלה לכל גורם זר, למעט הספקים עמה עובדת, וזאת במקרה הצורך כדי להשלים עסקה.

9.3  נעמה – פורטל משפטי מתחייבת שלא לעשות שימוש בפרטים האישיים של אמצעי התשלום של הלקוח, אלא רק כדי לבצע את התשלום עבור העסקה שאותה ביקש המזמין לבצע. יחד עם זאת, ככל שהלקוח ימנע מביצוע תשלום עבור שירותים שקיבל, רשאית נעמה – פורטל משפטי לעשות שימוש באמצעי תשלום שנמסרו לה מהלקוח בכל התקשרות עמה.

9.4  נעמה – פורטל משפטי תהא רשאית להעביר את פרטי הלקוח לצד שלישי במקרה שהמזמין עבר עבירה פלילית או חשף את הסוכנות לעבירה ו/או המזמין ביצע מעשים אשר פוגעים, או עלולים לפגוע באתר או בכל צד שלישי שהוא, ו/או כאשר המזמין משתמש בשירותי הסוכנות לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או במקרה של מסירת צו שיפוטי ו/או פנייה של רשות חוק מוסמכת ו/או בהליכים משפטיים ו/או מחלוקות.

9.5   המזמין מוותר על טענה סודיות ופרטיות כלפי נעמה – פורטל משפטי, לצרכי שימוש בפרטים לניתוח סטטיסטי על ידה או על ידי מי מטעמה, כאשר במקרה זה לא תעשה נעמה – פורטל משפטי שימוש בזיהוי אישי.

9.6   מובהר בזאת כי האתר פועל בסביבה אינטרנטית, על כן אין באפשרות נעמה – פורטל משפטי להבטיח הגנה ו/או חסינות מלאה מפני גורמים זרים אשר ינסו ו/או יבצעו חדירה למחשבים של הסוכנות או למאגרי המידע שלה. אם יצליחו גורמים זרים ועוינים לחדור למידע השמור במאגרי נעמה – פורטל משפטי ולבצע בו שימוש לרעה, למשתמש לא תהיה כל תביעה או טענה כלפי הנהלת האתר.

9.7  נעמה – פורטל משפטי רשאית להשתמש בקוקיז במטרה לספק ללקוחותיה שירות יעיל ומהיר ולחסוך צורך בהזנה מחודשת של פרטים אישיים בכל כניסה לאתר.

9.8  נעמה – פורטל משפטי לא תישא באחריות במקרה שלא תלוי בה ו/או לא בשליטתה ו/או שנובעים מכוח עליון, ולמזמין לא תהיה דרישה או טענה או תביעה לנזקים ישירים ו/או נזקים עקיפים, גם במקרה של אבדן מידע ממאגרי המידע של האתר.

10.  ישוב סכסוכים

10.1  בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים ובסכסוך בין הצדדים, במקרה של טענה הקשורה לאתר, לשירותים ולתקנון, לרבות אכיפה וכללי פרשות, יחול הדין הישראלי בלבד.

10.2  במקרים של מחלוקת בין נעמה – פורטל משפטי לבין הלקוחות, הסמכות הבלעדית לדון במחלוקת נתונה לבית המשפט המחוזי או השלום במחוז מרכז או תל אביב יפו.

10.3  נעמה – פורטל משפטי אינה מתחייבת לשמור כל מידע ו/או מאמר ו/או כתבה ו/או תוכן שנשלחו אליה. מובהר כי לאחר מכן נעמה – פורטל משפטי תהא רשאית למחוק את המידע ולמזמין לא תהא כל טענה לכך.

10.4  שימוש באתר לרבות אך לא רק בכל התכנים והשירותים אשר מוצעים בו עשויים להשתנות מפעם לפעם בהתאם לסוג התוכן. נעמה – פורטל משפטי שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש המוצגים באתר בלי להתריע על כך או בלי לבצע על כך אזכורים מיוחדים בערוצי האתר השונים.

10.5  השארת פרטים באתר כמוה כהסכמה על קבלה של תוכן פרסומי מנעמה – פורטל משפטי, כאשר באפשרות הלקוח להסיר את הסכמתנו לפרסומים.

10.6  נעמה – פורטל משפטי תעשה ככל שביכולתה להצגת מידע באתר ללא כשלים, תקלות או הפרעות, אך בשל שיקולים טכניים ייתכנו תקלות או הפרעות בזמינות של האתר. לכן נעמה – פורטל משפטי אינה יכולה להתחייב כי האתר יהיה זמין ללא הגבלה והפעלה ולא תיתן פיצוי כספי בשל חוסר הזמינות, הפסקת השירות או הורדת האתר.

10.7  קישורים מהאתר לאתרים חיצוניים אינם מהווים ערובה כי האתרים החיצוניים אמינים, איכותיים או בטוחים.